Warunki, które należy spełnić przed podjęciem pracy przy urządzeniach energetycznych

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac eksploatacyjnych obejmujących czynności przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych należy sprawdzić, czy zostały spełnione określone warunki.

Warunki, które należy spełnić przed podjęciem pracy przy urządzeniach energetycznych

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac eksploatacyjnych obejmujących czynności przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych należy sprawdzić, czy zostały spełnione określone warunki.

Wytyczne dotyczące dopuszczania do pracy możemy odnaleźć w rozporządzeniu ministra gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 492). Dowiadujemy się stamtąd, że należy:

  1. zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia;

  2. oznaczyć miejsce wyłączenia,

  3. sprawdzić, czy nie występuje napięcie na odłączonych urządzeniach i instalacjach elektrycznych,

  4. uziemić wyłączone urządzenia i instalacje elektryczne,

  5. oznaczyć strefę pracy znakami lub tablicami bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że uziemienie urządzeń i instalacji elektrycznych należy tak zlokalizować, aby praca była wykonywana w strefie ograniczonej uziemieniami. Z rozporządzenia wynika, że powinno się również zadbać o to, aby co najmniej jedno uziemienie było widoczne z miejsca wykonywania pracy. Jeżeli nie jest możliwe uziemienie urządzeń i instalacji w sposób opisany powyżej, rozporządzenie mówi o konieczności zastosowania innych środków technicznych lub organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo prowadzenia prac zawarte w instrukcjach ich wykonywania.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich