Użycie sprzętu zmechanizowanego w pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej

Szczególnej uwagi wymagają prace budowlane prowadzone w pobliżu elektroenergetycznej linii napowietrznych przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, także wtedy, gdy odbywa się to poza strefą niebezpieczną.

Użycie sprzętu zmechanizowanego w pobliżu napowietrznej linii elektroenergetycznej

Szczególnej uwagi wymagają prace budowlane prowadzone w pobliżu elektroenergetycznej linii napowietrznych przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, także wtedy, gdy odbywa się to poza strefą niebezpieczną.

Sprzęt ten cechuje się niekiedy dużym zasięgiem pracy, przy czym zasięg pionowy może osiągnąć kilkadziesiąt metrów, a wysięg przekracza często 30 metrów. Możliwe jest więc zerwanie lub dotknięcie przewodów przez najbardziej wysunięty element, mimo że sama maszyna będzie oddalona od linii. Warto zauważyć przy tym, że im większa odległość maszyny od linii, tym trudniejsza jest dla operatora prawidłowa ocena odległości najbardziej wysuniętego elementu od przewodów elektrycznych.

Strefę niebezpieczną należy mierzyć w poziomie od skrajnego przewodu linii po obu jej stronach. Przy stosowaniu żurawi oraz innych urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie podanych szerokości stref odnosi się do najdalej wysuniętego punktu stałego lub ruchomego tych urządzeń oraz przemieszczanego ładunku z uwzględnieniem możliwości jego rozkołysania. Zgodnie z rozporządzeniem żurawie samojezdne, koparki i inne ruchome urządzenia, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do linii napowietrznej lub kablowej, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

W tabeli 1. podano najmniejsze dopuszczalne odległości zasięgu maszyn budowlanych pracujących w pobliżu stref niebezpiecznych od czynnych przewodów linii napowietrznych. Natomiast na rysunku 1 podano zasadę określania bezpiecznego odstępu.

Tabela 1. Najmniejsze dopuszczalne odległości zasięgu maszyn budowlanych od przewodów czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych [2]

Napięcie robocze linii [kV]

Odległość dopuszczalna „A” [m] (patrz rysunek 1.)

Do 1

3

Ponad 1 do 15

5

Ponad 15 do 30

10

Ponad 30 do 110

15

Ponad 110

30

Rys. 1. Zasada określania bezpiecznej odległości maszyn budowlanych od czynnych linii elektroenergetycznych: A – bezpieczny odstęp ( patrz tabela 1.), 1 – skrajny przewód linii, 2 – przenoszony ładunek, 3 – wysięgnik żurawia (szkic autora)

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski   członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa