Uprawnienia budowlane nie są potrzebne do kontroli instalacji w obiektach publicznych

Czasem można spotkać się z opiniami, że do wykonania sprawdzeń instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej wymagane są uprawnienia budowlane. Nie jest to prawda.

Uprawnienia budowlane nie są potrzebne do kontroli instalacji w obiektach publicznych

Czasem można spotkać się z opiniami, że do wykonania sprawdzeń instalacji elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej wymagane są uprawnienia budowlane. Nie jest to prawda.

Prawo budowlane wyraźnie określa, że przeglądów instalacji elektrycznych i piorunochronnych dokonuje osoba posiadająca kwalifikacje dozoru: „art. 62 pkt 5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i pkt 2, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych”.

Możliwe, że wymaganie od pomiarowców uprawnień budowlanych wynika z mylenia dwóch zagadnień – kontroli stanu technicznego instalacji i kontroli okresowej dużych obiektów. Kontrole okresowe – przeprowadzane co najmniej dwa razy w roku – budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 mogą przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności – mówi o tym art. 62 ust. 4 Prawa budowlanego. Kontrola okresowa dotyczy oględzin budynku jako takiego, na jej podstawie orzeka się o jego przydatności do użytkowania.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat
Słowa kluczowe:
kontrola instalacji