Strefy ochronne bhp dotyczące pola elektromagnetycznego

Odziaływanie pola elektromagnetycznego bezpośrednio oraz pośrednio na środowisko pracy może zagrażać bezpieczeństwu pracowników i osób postronnych. Może powodować trudności w wykonywaniu pracy, pogorszenie zdrowia i, w skrajnych przypadkach, wypadki śmiertelne. Obszar wokół źródeł pól EM dzieli się następująco:

Strefy ochronne bhp dotyczące pola elektromagnetycznego

Odziaływanie pola elektromagnetycznego bezpośrednio oraz pośrednio na środowisko pracy może zagrażać bezpieczeństwu pracowników i osób postronnych. Może powodować trudności w wykonywaniu pracy, pogorszenie zdrowia i, w skrajnych przypadkach, wypadki śmiertelne. Obszar wokół źródeł pól EM dzieli się następująco:

Strefa ochronna – obszar w otoczeniu źródeł promieniowania, gdzie ekspozycję pracowników charakteryzują dozy i wskaźniki ekspozycji. W strefach ochronnych mogą przebywać pracownicy zatrudnieni przy źródłach pól, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do przebywania w zasięgu pól EM w zakresie bezpiecznej ich obsługi.

Strefa niebezpieczna − strefa ochronna, w której mogą przebywać pracownicy zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed oddziaływaniem pola EM i w gdzie dopuszczalne jest tylko trzymanie kończyn.

Strefa zagrożenia − strefa ochronna, w której mogą przebywać pracownicy przez określony czas, krótszy niż 8 godzin. Czas ten zależy od wartości natężenia pola EM na stanowisku pracy w warunkach dopuszczalnej ekspozycji zawodowej zgodnie z krajowymi zasadami bhp w polach EM.

Strefa pośrednia − strefa ochronna, w której mogą przebywać pracownicy w ciągu całej 8-godzinnej zmiany.

Strefa bezpieczna − obszar poza strefami ochronnymi, w którym ludzie mogą przebywać bez ograniczeń.

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym