Strefy niebezpieczne w pobliżu linii elektroenergetycznych na budowie

Do miejsc o zwiększonym zagrożeniu na terenie budowy należą miejsca przebiegu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych. Mogą to być linie służące samej budowie lub linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów.

Strefy niebezpieczne w pobliżu linii elektroenergetycznych na budowie

Do miejsc o zwiększonym zagrożeniu na terenie budowy należą miejsca przebiegu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych. Mogą to być linie służące samej budowie lub linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów.

Szerokość strefy niebezpiecznej zależy od rodzaju linii, wykonywanych prac oraz od znamionowego napięcia linii. Strefę niebezpieczną należy mierzyć w poziomie od skrajnego przewodu linii po obu jej stronach. Wytyczne w tym zakresie zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). Szerokość stref niebezpiecznych w pobliżu linii napowietrznych (z przewodami nieizolowanymi) zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Szerokość stref niebezpiecznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych [2]

Szerokość [m] strefy niebezpiecznej dla linii o napięciu:

do 1 kV

ponad 1 kV do 15 kV

ponad 15 kV do 30 kV

ponad 30 kV do 110 V

ponad 110 kV

3

5

10

15

30

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa