Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w I strefie na terenie budowy

Zgodnie z Normą środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym na budowie dobieramy w zależności od tego, w której strefie znajdują się dane instalacje i urządzenia elektryczne. Do strefy I zaliczane są elementy związane z zasilaniem budowy w energię elektryczną wraz z urządzeniami rozdzielczymi, pomiarowymi, zabezpieczającymi i ochronnymi całego terenu.

Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w I strefie na terenie budowy

Zgodnie z Normą środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym na budowie dobieramy w zależności od tego, w której strefie znajdują się dane instalacje i urządzenia elektryczne. Do strefy I zaliczane są elementy związane z zasilaniem budowy w energię elektryczną wraz z urządzeniami rozdzielczymi, pomiarowymi, zabezpieczającymi i ochronnymi całego terenu.

W strefie I ochronę podstawową powinna zapewniać izolacja i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP44.Ochronę w przypadku uszkodzenia powinno gwarantować samoczynne wyłączenie zasilania. Dla napięcia 230/400 V samoczynne wyłączenie zasilania powinno nastąpić w czasie krótszym niż 0,2 s. Wynika to z konieczności ograniczenia w warunkach budowy napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale do wartości 25 V prądu przemiennego i 60 V prądu stałego.

Celowe jest zabezpieczenie terenu budowy i rozbiórki wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym selektywnym o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 500 mA zainstalowanym w linii zasilającej urządzenia rozdzielcze nN. Wyłącznik ten zapewnia prawidłową ochronę przy uszkodzeniu nie tylko dla urządzeń rozdzielczych nN, ale także dla linii zasilających w strefie II i obudów rozdzielnic strefy III, jest również rezerwowym urządzeniem ochronnym dla strefy IV.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa