Sposoby zabezpieczenia przejść instalacyjnych

Bardzo odpowiedzialnym elementem tras przewodów, zwłaszcza zasilających urządzania funkcjonujące w czasie pożaru, są przepusty przez ściany i stropy między strefami pożarowymi.

Sposoby zabezpieczenia przejść instalacyjnych

Bardzo odpowiedzialnym elementem tras przewodów, zwłaszcza zasilających urządzania funkcjonujące w czasie pożaru, są przepusty przez ściany i stropy między strefami pożarowymi.

Przepusty źle uszczelnione lub uszczelnione nieodpowiednimi materiałami mogą nie przeszkodzić w przeniesieniu płomienia po przewodzie z jednej strefy pożarowej do sąsiedniej i rozprzestrzenianiu się pożaru.

Wyróżnia się następujące klasy odporności ogniowej przejść instalacyjnych: EI15, EI20, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120, EI180 i EI240. W praktyce stosuje się zamknięcia przejść instalacyjnych od klasy EI120 wzwyż.

Do podstawowych sposobów zamykających przejścia instalacyjne należą:

  • przejście instalacyjne z wełny mineralnej i ognioodpornych farb i mas szpachlowych. Jest to sposób najczęściej stosowany. Zamknięcie stanowią płyty z wełny mineralnej o gęstości powyżej 150 kg/m3 i temperaturze topnienia włókien większej od 1000oC;
  • zamknięcie przejścia instalacyjnego zaprawą ogniochronną. Zaprawa ogniochronna wykonana jest na bazie perlitów oraz mineralnych środków wiążących;
  • zamknięcie modułowymi dławikami kablowymi;
  • zamknięcie blokami ogniochronnymi;
  • zamknięcie masą lub pianką uszczelniającą. Przejścia przewodów o niewielkich średnicach zamknięte są specjalną masą lub pianką, które w razie pożaru pęcznieją pod wpływem podwyższonej temperatury i uszczelnią przepust;
  • kombinowane zabezpieczenia przejść instalacyjnych są wykonywane na bazie wełny mineralnej z zastosowaniem farb ogniochronnych i mas szpachlowych pęczniejących, zaprawy ogniochronnej oraz bloczków ogniochronnych.

Wybór rodzaju uszczelnienia przejścia oprzewodowania zależy m.in. od liczby i rodzaju kabli lub przewodów, materiału oddzielenia przeciwpożarowego ścian i stropów oraz przeznaczenia instalacji.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym; wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego
Słowa kluczowe:
przejścia instalacyjne