Sposób przeprowadzania badań stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Zgodnie z ustawą o elektromobilności stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych podlegają badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego. UDT dokonuje badania przed oddaniem stacji do eksploatacji lub w przypadku naprawy, modernizacji lub zwiększania liczby punktów ładowania stacji.

Sposób przeprowadzania badań stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych

Zgodnie z ustawą o elektromobilności stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych podlegają badaniu przez Urząd Dozoru Technicznego. UDT dokonuje badania przed oddaniem stacji do eksploatacji lub w przypadku naprawy, modernizacji lub zwiększania liczby punktów ładowania stacji.

Jak wygląda takie badanie określa rozporządzenie ministra energii z 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Rozporządzenie dotyczy także już istniejących punktów lub stacji ładowania, których operatorzy mieli 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów, do 30 lipca 2020 r.

Pierwszym krokiem jest dostarczenie do UDT kompletu dokumentów wymaganych przez rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Urząd określa, czy dokumentacja jest kompletna i spełniająca wymogi. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy przedmiot badań spełnia wymogi ustawy, rozporządzenia oraz instrukcji eksploatacji producenta urządzenia. Następnie po przyjeździe inspektora dokonuje on oględzin stacji oraz wyrywkowo przeprowadza:

  1. pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych,
  2. pomiar rezystancji uziemień roboczych, jeśli są stosowane,
  3. pomiar rezystancji izolacji przewodów,
  4. sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych,
  5. pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

O potrzebie przeprowadzenia tych badań decyduje inspektor UDT. Badania są przeprowadzane w obecności podmiotu eksploatującego stację lub osoby przez niego upoważnionej w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Autor: inż. Bartłomiej Jaworski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Product Manager w Eaton