Skuteczna odległość ochronna zapewniana przez SPD

W normie PN-HD 60364-5-534:2016-04 pojawiły się zapisy dotyczące skutecznej odległości ochrony zapewnianej przez ogranicznik przepięć podobne jak w normie PN-EN 62305-4. Norma przyjmuje, że ochrona przepięciowa jest skuteczna, jeżeli odległość pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem jest nie większa niż 10 m.

Skuteczna odległość ochronna zapewniana przez SPD

W normie PN-HD 60364-5-534:2016-04 pojawiły się zapisy dotyczące skutecznej odległości ochrony zapewnianej przez ogranicznik przepięć podobne jak w normie PN-EN 62305-4. Norma przyjmuje, że ochrona przepięciowa jest skuteczna, jeżeli odległość pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem jest nie większa niż 10 m.

Według PN-HD 60364-5-534:2016-04 – wersja angielska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami, jeżeli odległość między SPD a chronionym urządzeniem jest większa niż 10 m, należy zastosować dodatkowe środki ochrony, takie jak np.:

- dodatkowy ogranicznik przepięć, zainstalowany w bezpośredniej bliskości chronionego urządzenia, którego napięciowy poziom ochrony Up jest mniejszy od znamionowego napięcia udarowego Uw chronionego urządzenia,

- zastosowane w złączu instalacji lub w jego pobliżu SPD o niższym napięciowym poziomie ochrony Up wraz z innymi środkami ochrony, jak np. ekranowane oprzewodowanie, we wszystkich chronionych obwodach.

 

Zapisy zawarte w normie PN-HD 60364-5-534 dotyczą obwodów zasilających prądu przemiennego. Ale wymagania podane w tym arkuszu mogą się też odnosić do obwodów zasilających prądu stałego.

 

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska