Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznej nn z przewodami gołymi

Przy skrzyżowaniach linii napowietrznej niskiego napięcia z przewodami nieizolowanymiz innymi obiektami lub jej zbliżeniach do takich obiektów stosuje się specjalne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i niezawodność pracy linii napowietrznej.

Skrzyżowania i zbliżenia linii elektroenergetycznej nn z przewodami gołymi

Przy skrzyżowaniach linii napowietrznej niskiego napięcia z przewodami nieizolowanymiz innymi obiektami lub jej zbliżeniach do takich obiektów stosuje się specjalne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo i niezawodność pracy linii napowietrznej.

Rodzaje zastosowanych środków zależą od stopnia obostrzenia. Norma wyróżnia trzy ich stopnie. Przy czym w przypadku linii nn są to z reguły obostrzenia najniższe, określane jako obostrzenia I stopnia.

Skrzyżowanie występuje w przypadku przecięcia się lub pokrycia jakiejkolwiek części rzutów poziomych linii elektroenergetycznej i przeszkody terenowej (np. inne linii elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej, drogi, linii kolejowej, cieku wodnego, budynku itp.).

Zbliżenie zachodzi wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektroenergetycznej od rzutu poziomego innego obiektu jest mniejsza od połowy wysokości zawieszenia najwyżej położonego nieuziemionego przewodu linii.

W Polskiej Normie PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi zamieszczono zestawienie wymagań dotyczących 37 przypadków skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznych wszystkich napięć do 400 kV włącznie.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa