Rodzaje oraz funkcje przewodów ochronnych

Mówiąc o przewodach ochronnych, najczęściej myślimy o przewodach PE oraz PEN. Oprócz tych dwu rodzajów przewodów funkcje ochronne spełniają ponadto przewody uziemiające oraz przewody wyrównawcze.

Rodzaje oraz funkcje przewodów ochronnych

Mówiąc o przewodach ochronnych, najczęściej myślimy o przewodach PE oraz PEN. Oprócz tych dwu rodzajów przewodów funkcje ochronne spełniają ponadto przewody uziemiające oraz przewody wyrównawcze.

Norma PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych w punkcie 541 zawiera odpowiednie definicje. Przewodem ochronnym jest więc przewód przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład do ochrony przed porażeniem elektrycznym. Natomiast ochronny przewód wyrównawczy to przewód przeznaczony do ochronnego połączenia ekwipotencjalnego. Przewód uziemiający z kolei to przewód zapewniający przewodzącą drogę lub jej część pomiędzy danym punktem sieci, instalacji lub urządzenia a uziomem. Pojęciem związanym z przewodami ochronnymi jest też definicja głównego zacisku uziemiającego (głównej szyny uziemiającej). To zacisk lub szyna stanowiąca część układu uziemiającego instalacji zapewniająca możliwość elektrycznego połączenia określonych przewodów z uziomem. Zgodnie z treścią punktu 542 normy przewód uziemiający powinien łączyć z uziomem główny zacisk uziemiający lub główną szynę uziemiającą.

W myśl zaleceń normy układy uziemiające powinny być niezawodne i odpowiednie do zapewnienia ochrony. Ponadto − przystosowane do bezpiecznego przewodzenia doziemnych prądów zwarciowych i prądów występujących w przewodach ochronnych. Ochronny układ uziemiający może być wykorzystany do celów funkcjonalnych.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Uwaga: Norma PN-HD 60364-5-54:2010 została zastąpiona w 2011 roku Polską Normą PN-HD 60364-5-54:2011 w języku angielskim. Obie wersje zasadniczo pod względem merytorycznym dotyczącym przewodów ochronnych się nie różnią. Norma z roku 2011 zawiera bogatsze przykłady rysunkowe.