Przygotowanie trenu do prac budowlanych dotyczy również zabezpieczenia instalacji elektrycznych

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) zobowiązuje wykonawcę, a w praktyce kierownika budowy, do właściwego zagospodarowania terenu budowy.

Przygotowanie trenu do prac budowlanych dotyczy również zabezpieczenia instalacji elektrycznych

Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) zobowiązuje wykonawcę, a w praktyce kierownika budowy, do właściwego zagospodarowania terenu budowy.

Przed rozpoczęciem właściwych prac należy:

 • ogrodzić teren (wysokość ogrodzenia – min. 1,5 m),
 • wyznaczyć strefy niebezpieczne,
 • wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych,
 • doprowadzić „media” potrzebne na budowie (energię elektryczną, wodę itp.),
 • zapewnić odprowadzenie lub utylizację powstających na budowie ścieków i odpadów,
 • urządzić zaplecze higienicznosanitarne i socjalne,
 • zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne,
 • zagwarantować właściwą wentylację miejsc pracy,
 • zapewnić łączność telefoniczną,
 • urządzić składowiska materiałów i wyrobów,
 • wyznaczyć miejsca postojowe dla pojazdów używanych przy realizacji robót.

Rozporządzenie przewiduje konieczność oznakowania i oświetlenia przejść i stref niebezpiecznych. Ponadto strefy niebezpieczne należy oznakować i ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Do stref niebezpiecznych należą m.in. rejony pracy dźwigów i żurawi, miejsca zagrożone spadaniem z wysokości przedmiotów, miejsca wykonywanych głębszych wykopów, a także rejony w pobliżu istniejących sieci podziemnych i nadziemnych, w tym elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa