Przygotowanie do pomiarów parametrów oświetlenia na powierzchniach otaczających

Zarówno w pomiarach odbiorczych, jak i eksploatacyjnych należy dążyć do ograniczenia czasu wykonywania samych pomiarów parametrów światła. Dlatego właściwe badania należy poprzedzić czynnościami wstępnymi. W przypadku pomiarów powierzchni otaczających należą do nich:

Przygotowanie do pomiarów parametrów oświetlenia na powierzchniach otaczających

Zarówno w pomiarach odbiorczych, jak i eksploatacyjnych należy dążyć do ograniczenia czasu wykonywania samych pomiarów parametrów światła. Dlatego właściwe badania należy poprzedzić czynnościami wstępnymi. W przypadku pomiarów powierzchni otaczających należą do nich:

-       zapoznanie się z protokołami z poprzednich pomiarów (dotyczy pomiarów eksploatacyjnych),

-       zapoznanie się z instrukcją obsługi używanego miernika,

-       sprawdzenie prawidłowości działania używanego miernika,

-       dokonanie oceny czynników zewnętrznych na wyniki pomiarów (temperatura, wartości napięcia zasilania itp.),

-       przygotowanie blankietu protokołu.

Ważną czynnością przygotowawczą jest również ustalenie punktów pomiaru. Przy pomiarach natężenia oświetlenia na powierzchniach pracy Norma PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach zaleca rozmieszczenie punktów pomiarowych w tych samych miejscach, które przyjęte zostały w dokumentacji. Brak w PN-EN 12464-1:2012  natomiast sprecyzowanych wytycznych w odniesieniu do powierzchni otaczających. Można w takim przypadku skorzystać z informacji zawartych w wycofanej normiez roku 1984 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym,która podaje sporo danych na temat doboru liczby punktów pomiarowych. Zgodnie z nimi badaną powierzchnię należy podzielić na pola zbliżone do kwadratów o boku 1 metra i punkty pomiarowe umieścić w ich środku. Dla większych oświetlonych równomiernie powierzchni mogą to być większe kwadraty, np. o boku 2 metry.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa