Przepisy o sprawdzaniu oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne musi być sprawdzane przede wszystkim po zainstalowaniu przed komisyjnym odbiorem obiektu. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) musi być kontrolowane nie rzadziej niż raz na rok, ponieważ jest elementem ochrony pożarowej.

Przepisy o sprawdzaniu oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne musi być sprawdzane przede wszystkim po zainstalowaniu przed komisyjnym odbiorem obiektu. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) musi być kontrolowane nie rzadziej niż raz na rok, ponieważ jest elementem ochrony pożarowej.

Szczegółowe zasady serwisowania i kontrolowania określa Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dotycząca wprawdzie tylko oświetlenia ewakuacyjnego, ale jest umieszczona w powołaniach normatywnych w Normie dotyczącej wszystkich rodzajów oświetlenia awaryjnego. Z tego względu, logicznie rzecz biorąc, należy zawarte w niej zapisy stosować także do oświetlenia zapasowego.

W każdym obiekcie wyposażonym w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne lub/i zapasowe powinien niezwłocznie po zakończeniu robót być założony dziennik służący do zapisów raportów z przeglądów tego oświetlenia. Do dziennika powinien być dołączony projekt lub schemat rozmieszczenia opraw oświetlenia awaryjnego. Dziennik ten powinien być starannie przechowywany, ale jednocześnie musi być dostępny dla upoważnionych osób kontrolujących.

System oświetlenia awaryjnego powinien być sprawdzany optycznie każdego dnia. Natomiast testy uproszczone powinny być przeprowadzane raz na miesiąc, a testy pełne raz do roku. Testów powinni dokonywać tylko pracownicy serwisu i przestrzegać instrukcji producentów urządzeń wchodzących w skład sytemu oraz zapisów zawartych w Polskiej Normie.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oświetlenie awaryjne