Przepisy o detekcji gazów w garażach

Konieczność stosowania systemów detekcji CO i LPG w garażach podziemnych zapisana jest w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przepisy o detekcji gazów w garażach

Konieczność stosowania systemów detekcji CO i LPG w garażach podziemnych zapisana jest w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W dziale III, rozdział 10 tego rozporządzenia (tekst jednolity rozporządzenia: Dz.U. z 2015 poz. 1422) czytamy:

„Garaże dla samochodów osobowych

§ 108.

  1. W garażu podziemnym należy stosować wentylację:

3)    mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla – w innych garażach, niewymienionych w pkt. 1 i 2 oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5,

4)    mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan – w garażach, w których dopuszcza się parkowanie samochodów zasilanych gazem propan-butan i w których poziom podłogi znajduje się poniżej poziomu terenu”.

W przypadku systemów detekcji LPG prawo pozostawia furtkę, która pozwala zrezygnować z montażu tego systemu. Na wjazdach do garażu umieszcza się wtedy tablicę informacyjną, zakazującą wjazdu samochodów z instalacją LPG. O ile w przypadku inwestorów prywatnych zakaz taki może być w pełni uzasadniony, o tyle w przypadku budynków mieszkalnych budzi on wiele kontrowersji, wynikających szczególnie z popularności tego paliwa w Polsce.

Autor: dr inż. Jolanta Dębowska-Danielewicz