Problemy występujące w pracy instalacji fotowoltaicznych

W trakcie pracy mikroinstalacji fotowoltaicznej można spotkać się z następującymi problemami:

1)    częste odłączanie się falowników od sieci powodujące straty w produkcji energii,

2)    czasowe obniżanie się produkcji energii względem możliwości wynikających z nasłonecznienia,

3)    stałe zmniejszenie produkcji energii,

4)    przepływ znacznych ilości mocy biernej,

5)    zbyt duża produkcja powodująca zmniejszenie teoretycznego zysku z instalacji.

Problemy występujące w pracy instalacji fotowoltaicznych

W trakcie pracy mikroinstalacji fotowoltaicznej można spotkać się z następującymi problemami:

1)    częste odłączanie się falowników od sieci powodujące straty w produkcji energii,

2)    czasowe obniżanie się produkcji energii względem możliwości wynikających z nasłonecznienia,

3)    stałe zmniejszenie produkcji energii,

4)    przepływ znacznych ilości mocy biernej,

5)    zbyt duża produkcja powodująca zmniejszenie teoretycznego zysku z instalacji.

Problemy z jakością energii elektrycznej w sieci mogą być przyczyną trzech pierwszych wymienionych powyżej punktów. Pogorszone parametry jakościowe energii powodują odłączanie się falowników od sieci, a co za tym idzie − straty w produkcji energii. Klasycznym przykładem są odchylenia wartości napięcia wybiegające poza możliwości falownika.

Falowniki są projektowane w taki sposób, żeby zapewniały pracę przy odchyłkach w zakresie +/-10% napięcia nominalnego. Jeśli napięcie nie mieści się w tym zakresie, falownik się odłączy. Pamiętać należy o tym, że falownik sam jest także w stanie wpłynąć na napięcie sieci. Jeśli mamy do czynienia z tzw. miękką siecią, czyli taką, która ma nikłą moc zwarciową, to przepływ prądu falownika może podnosić napięcie sieci do tego stopnia, że normatywne poziomy wartości napięcia będą przekroczone i falownik się odłączy. Po czym przyłączy się ponownie, gdyż napięcie bez jego pracy spadnie do poziomu akceptowalnego. Takie podłączanie się i odłączanie się może stanowić problem dla żywotności falownika.

Inne parametry jakości energii, takie jak: odkształcenia napięcia, zapady, podskoki, asymetria mogą być również powodami częstego odłączania się instalacji. Także obniżanie się produkcji energii i przepływ mogą być związane z pogarszaniem się jakości energii w sieci, np. reakcją na obniżanie się napięcia poniżej normatywnych poziomów.

W wielu wypadkach do odnalezienia problemu w pracy instalacji niezbędna będzie analiza jakości energii elektrycznej.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej