Pompy ciepła a przepisy budowlane, geologiczne, wodne i o ochronie środowiska

Instalacja pomp ciepła do ogrzewania domów wymaga dostosowania się – w niektórych przypadkach – do przepisów nawet kilku ustaw.

Pompy ciepła a przepisy budowlane, geologiczne, wodne i o ochronie środowiska

Instalacja pomp ciepła do ogrzewania domów wymaga dostosowania się – w niektórych przypadkach – do przepisów nawet kilku ustaw.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane na wykonanie montażu pompy ciepła o mocy do 40 kW nie potrzeba pozwolenia na budowę. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 niezbędne jest zgłoszenie tego typu robót w starostwie.

W ustawie Prawo budowlane nie ma o tym mowy, jednak należy pamiętać, że jeżeli pionowe kolektory dolnego źródła miałyby sięgać poniżej 30 metrów w stosunku do powierzchni terenu, to tego typu prace podlegają ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 3 ustawy tej nie stosuje się do wykonywania wykopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m, jeżeli są wykonywane w celu wykorzystania ciepła ziemi. Przepis ten nie dotyczy obszarów górniczych. Wykonywanie głębszych otworów wiertniczych jest tzw. robotą geologiczną, podlegającą Prawu geologicznemu i górniczemu.

Wykorzystywanie wody gruntowej jako dolnego źródła ciepła wiąże się ponadto z koniecznością przestrzegania Prawa wodnego i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Wymaga więc odpowiedniego zgłoszenia w starostwie, a ponadto przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Ustawa Prawo wodne stanowi, że:

– zgodnie z art. 37 szczególnym korzystaniem z wód jest m.in. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,

– natomiast zgodnie z art. 36 ust. 3. nie stanowi zwykłego korzystania z wód korzystanie z wody podziemnej, jeżeli urządzenia do poboru wody umożliwiają pobór w ilości większej niż 5 m3 na dobę.

Zgodnie z art. 294 pkt 4ustawyPrawo ochrony środowiska pobór wody na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, jest zwolniony z opłat pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody nie gorszej jakości.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa