Podstawowe warunki montażu i eksploatacji zasilaczy sieciowych prądu stałego

Podstawowym warunkiem bezawaryjnej pracy zasilacza sieciowego prądu stałego, utrzymania jego parametrów na założonym poziomie oraz zapewnienia długiej żywotności, jest nieprzekraczanie maksymalnych dopuszczalnych temperatur. Związane jest to ze swobodnym odprowadzaniem ciepła wydzielanego w czasie pracy zasilacza.

Podstawowe warunki montażu i eksploatacji zasilaczy sieciowych prądu stałego

Podstawowym warunkiem bezawaryjnej pracy zasilacza sieciowego prądu stałego, utrzymania jego parametrów na założonym poziomie oraz zapewnienia długiej żywotności, jest nieprzekraczanie maksymalnych dopuszczalnych temperatur. Związane jest to ze swobodnym odprowadzaniem ciepła wydzielanego w czasie pracy zasilacza.

W zależności od modelu zasilacz może być chłodzony w sposób naturalny przez promieniowanie i odprowadzanie ciepła przez naturalny obieg powietrza lub w sposób wymuszony przez wewnętrzne lub zewnętrzne wentylatory. W każdym przypadku zasilacz powinien być montowany na szynie TS 35 lub na płycie montażowej w taki sposób, aby nie był utrudniony przepływ powietrza wokół niego i żeby nie był dodatkowo nagrzewany przez inne urządzenia. Muszą być zatem zachowane warunki montażu określone przez wytwórcę. Jeżeli wytwórca nie określi inaczej, to w czasie montażu dwóch lub większej liczby zasilaczy należy między nimi, w zależności od mocy, zachować odległości od 20 mm do 70 mm, a przy mocach przekraczających 600 W znacznie większe.

Zasilaczy nie należy instalować i eksploatować w następujących miejscach:

  • narażonych na nagrzewanie przez inne aparaty i urządzenia oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
  • w których temperatura otoczenia przekracza temperatury, przy których występuje konieczność obniżenia obciążeń znamionowych,
  • w których wilgotność względna powietrza przekracza 85% (chyba że wytwórca określi inaczej),
  • narażonych na skraplanie pary wodnej spowodowane zmianami temperatury,
  • w których występują czynniki korodujące lub tworzące z powietrzem mieszaniny wybuchowe (z wyjątkiem zasilaczy w wykonaniu przeciwwybuchowym),
  • narażonych na bezpośrednie działanie wody lub wpływy chemiczne,
  • zapylonych w zależności od stopnia ochrony IP,
  • narażonych na wstrząsy i wibracje.

Eksploatacja zasilaczy prądu stałego powinna być prowadzona w oparciu o instrukcję eksploatacji opracowaną na podstawie wytycznych producenta i aktualnych przepisów i norm.

Autor:  inż. Michał Świerżewski Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych.
Słowa kluczowe:
zasilacz prądu stałego