Oświetlenie placu budowy lub rozbiórki

Obszar umownie zwany placem budowy stanowi przestrzeń, w której właściwe oświetlenie stanowisk pracy decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie prowadzonych prac. Podstawowe zalecenia w tym zakresie zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Oświetlenie placu budowy lub rozbiórki

Obszar umownie zwany placem budowy stanowi przestrzeń, w której właściwe oświetlenie stanowisk pracy decyduje w dużym stopniu o bezpieczeństwie prowadzonych prac. Podstawowe zalecenia w tym zakresie zawiera rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Rozporządzenie z 6 lutego 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401) nakazuje:

1. oznakowanie i oświetlenie przejść i stref niebezpiecznych (§ 17);

2. w warunkach ograniczonej widoczności oświetlać bramki ustawiane przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi (§19);

3. stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji oświetlać, w miarę możliwości, światłem dziennym;

4. jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, stosować oświetlenie sztuczne (§ 45), przy czym sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności:

a) wydłużonych cieni;

b) olśnienia wzroku;

c) zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;

d) zjawisk stroboskopowych;

5. w czasie wykonywania robót dostatecznie oświetlać miejsca wykonania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy (§ 60 ust.1);

Ponadto zgodnie z § 60 ust.2, 3 i 4 żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne. Punkty świetlne winny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieszczać wzdłuż dróg i  na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Punkty świetlne i sygnalizacyjne powinny spełniać wymagania określone w § 45.

Zgodnie z § 145 ust.1 w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów, pozostawionych na czas zmroku i w nocy, ustawić balustrady zaopatrzone w  światło ostrzegawcze koloru czerwonego.

W myśl postanowień §217 ust. 2 punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Niedopuszczalne jest stosowanie na terenach budów i rozbiórek nieosłoniętych źródeł światła.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa