Obowiązki pracodawcy dotyczące bhp na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa, określone są w rozporządzeniu ministra gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Obowiązki pracodawcy dotyczące bhp na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku, w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa, określone są w rozporządzeniu ministra gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. z 2010 r. nr 138 poz. 931) w celu zapobiegania wybuchom i ochrony przed ich skutkami pracodawca powinien stosować techniczne i organizacyjne środki ochronne.

Przy wyborze środków ochronnych należy zapewnić realizację celów w następującej kolejności:

  • zapobieganie tworzeniu się atmosfer wybuchowych,
  • zapobieganie zapłonowi atmosfer wybuchowych,
  • ograniczenie szkodliwych skutków wybuchu.

Środki ochronne mogą być łączone ze środkami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się wybuchu.

Pracodawca w ustalonym przez siebie terminie, określonym w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem i w instrukcji eksploatacji, dokonuje przeglądu stosowanych środków ochronnych. W przypadku wystąpienia zmian, które mają wpływ na realizację celów, podjęte środki powinny podlegać niezwłocznemu przeglądowi i weryfikacji. Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej w miejscu pracy, wziąwszy pod uwagę:

  • prawdopodobieństwo i czas wystąpienia atmosfery wybuchowej,
  • prawdopodobieństwo wystąpienia i uaktywnienia się źródeł zapłonu – w tym wyładowań elektrostatycznych,
  • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i ich mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania,
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu.

Ocena ryzyka obejmuje również miejsca pracy, które są lub mogą być połączone ze sobą przez otwory, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym