Nowe rozporządzenie o bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) zawiera dużo nowych informacji i wymagań, które muszą zostać spełnione zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawcę. Rozporządzenie miało obowiązywać od 26 marca 2020 r., ale rozporządzeniem ministra klimatu, termin wejścia w życie nowych przepisów został przesunięty na 26 września 2020 r.

Nowe rozporządzenie o bhp przy urządzeniach energetycznych

Nowa wersja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1830) zawiera dużo nowych informacji i wymagań, które muszą zostać spełnione zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawcę. Rozporządzenie miało obowiązywać od 26 marca 2020 r., ale rozporządzeniem ministra klimatu, termin wejścia w życie nowych przepisów został przesunięty na 26 września 2020 r.

Zmiany dotyczą m.in. instrukcji eksploatacji. Pierwszą istotną zmianą jest to, że za instrukcję eksploatacji odpowiada pracodawca, a nie jak to było do tej pory – prowadzący eksploatację. Pracodawca musi także zapewnić aktualizację tejże instrukcji. Ważne jest także to, że rysunki, schematy itd. muszą zostać umieszczone w instrukcji wraz z opisami w języku polskim. Brak takiego sformułowania w poprzedniej wersji rozporządzenia sugerował, że mogły to być opisy w dowolnym języku.

Instrukcje eksploatacji będą musiały zawierać tylko informacje dotyczące wymagań w zakresie eksploatacji urządzeń. W nowej wersji rozporządzenia informacja o wymaganiach kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją została przeniesiona do osobnego podpunktu, co jest swojego rodzaju podkreśleniem istoty dołączenia takowych wymagań do instrukcji. Ponadto instrukcje eksploatacji będą musiały zawierać nie tylko wskazówki dotyczące identyfikacji zagrożeń, lecz także zasady postępowania pozwalające na ich skuteczną eliminację.

W końcowej części rozporządzenia został dodany nowy paragraf o konieczności opracowania przez pracodawcę instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz zakres informacji, który powinien się znaleźć w takowej instrukcji.

Więcej o nowym rozporządzeniu w numerze specjalnym „Pomiarów elektrycznych w praktyce

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, rzeczoznawca IR SEP, ekspert Naczelnej Organizacji Technicznej, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich