Normy zawierające wymagania wobec instalacji oraz rozdzielnic na terenie budowy

Instalacje i urządzenia elektryczne na terenie budowy muszą być zgodne nie tylko z przepisami, które zawierają wymagania ogólne, ale także muszą spełniać szczegółowe zapisy zawarte w Polskich Normach.

Normy zawierające wymagania wobec instalacji oraz rozdzielnic na terenie budowy

Instalacje i urządzenia elektryczne na terenie budowy muszą być zgodne nie tylko z przepisami, które zawierają wymagania ogólne, ale także muszą spełniać szczegółowe zapisy zawarte w Polskich Normach.

Podstawową jest Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Dodatkowe zalecenia zawierają dwie normy. Arkusz oznaczony jako część 4-41 dotyczy ogólnych zasad ochrony od porażeń, a część o numerze 5-54 uziemień, przewodów ochronnych i przewodów połączeń ochronnych. Natomiast odrębna norma PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) określa warunki ochrony od wpływów zewnętrznych.

Kontrolą należy objąć wybór środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Zgodnie z Normą dobór tych środków zależy od tego, w której strefie użytkowane są instalacje i urządzenia elektryczne. Obszar terenu budowy dzieli się zgodnie z normą na cztery strefy (tabela 1).

Tabela 1. Podział terenu budowy na strefy w zależności od rodzaju instalacji i urządzeń w niej użytkowanych [11]

Strefa

Określenie

Uwagi

I

Strefa, w której znajdują się elementy związane z zasilaniem budowy w energię elektryczną wraz z urządzeniami rozdzielczymi, pomiarowymi, zabezpieczającymi i ochronnymi całego terenu.

Ogrodzenie tej strefy powinno ograniczać dostęp osobom nieupoważnionym, a jego wysokość − wynosić co najmniej 2 m i wyróżniać się oznakowaniem odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

II

Strefa obejmująca linie zasilające napowietrzne i kablowe oraz przewody oponowe.

 

III

Strefa obejmuje rozdzielnice budowlane, dźwigowe i przystawki pomiarowe.

 

IV

Strefa obejmuje urządzenia oświetleniowe oraz elektryczne narzędzia ręczne i urządzenia budowlane.

 

mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa