Norma podaje, z jakiej odległości rozpoznawalny jest znak bezpieczeństwa

W trakcie sprawdzania urządzeń wchodzących w skład systemów oświetlenia awaryjnego należy również sprawdzać rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa oraz odległości, z których znaki są widoczne.

Norma podaje, jakiej odległości rozpoznawalny jest znak bezpieczeństwa

W trakcie sprawdzania urządzeń wchodzących w skład systemów oświetlenia awaryjnego należy również sprawdzać rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa oraz odległości, z których znaki są widoczne.

Normy PN-EN 1838:2005 – wersja polska i PN-EN 1838:2013-11 – wersja angielska, obie noszące tytuł Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, zawierają wzór pozwalający obliczyć odległość, z której znak jest dobrze rozpoznawalny. Występuje przy tym różnica w zastosowanych oznaczeniach pomiędzy postaciami wzoru w Normie z 2005 roku a tej z 2013 roku. Podajemy wersję nowszą.

l = z × h

gdzie:

l – odległość, z której jest obserwowany znak,

h – wysokość znaku,

z – współczynnik oświetlenia równy 100 dla znaków oświetlanych zewnętrznie oraz 200 dla znaków podświetlanych od wewnątrz.

Ilustracją do tego wzoru jest rysunek 1.

Rys. 9. Zasada określania odległości rozpoznawania znaku – patrz wzór w tekście: 1 – oko obserwatora, 2 – znak informacyjny, l – odległość, z której jest obserwowany znak, h – wysokość znaku (szkic autora wg PN-EN 1838:2013-11)

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa