Na czym polega system wyrównywania potencjałów?

Jednym z podstawowych zadań instalacji odgromowej obiektu budowlanego jest wyrównywanie potencjałów między uziomami a uziemionymi punktami wewnątrz obiektu budowlanego.

Na czym polega system wyrównywania potencjałów?

Jednym z podstawowych zadań instalacji odgromowej obiektu budowlanego jest wyrównywanie potencjałów między uziomami a uziemionymi punktami wewnątrz obiektu budowlanego.

System wyrównywania potencjałów powinien zapewnić:

  • niedopuszczenie do przeskoków iskrowych w wyniku wyładowań atmosferycznych,
  • skuteczne działanie układów ochrony przed przepięciami,
  • ograniczenie zakłóceń i zapewnienie bezawaryjnego działania urządzeń elektronicznych.

Wewnątrz obiektów budowlanych do wyrównywania potencjałów służą układy wyrównawcze potencjałów wykonywane w różnych postaciach, najczęściej jako szyny wyrównawcze. Rozróżnia się dwa rodzaje połączeń wyrównawczych: połączenia bezpośrednie przewodowe i połączenia za pomocą SPD (ograniczników przepięć).

Z uziomem lub z szyną wyrównawczą powinny być bezpośrednio połączone: zbrojenia budynku, kanały kablowe, szyny dźwigów, metalowe ramy okienne i ościeżnice drzwi oraz wszelkie inne elementy metalowe znajdujące się w obiekcie.

Podstawowym wymaganiem jest połączenie z szyną wyrównawczą potencjałów w miejscu wprowadzenia do obiektu wszelkich instalacji metalowych: wodociągowych, gazowych, rur ciepłowniczych itp. instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, systemów informatycznych. Metalowe rury osłonowe przewodów i ekrany łączy się z szyną wyrównawczą bezpośrednio, natomiast żyły przewodów, będące w stosunku do ziemi pod napięciem, łączy się za pomocą iskiernikowych ograniczników przepięć.

Sposób połączenia instalacji gazowych, wodociągowych czy technologicznych z szyną wyrównawczą powinien by uzgodniony z ich operatorami.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym