Na czym polega sprawdzanie dokumentacji przed pomiarami oświetlenia

Zalecenia dotyczące pomiarów oświetlenia zawarte w Polskich Normach nie są obszerne. Dużo więcej praktycznych porad zawiera Komentarz wydany przez Polski Komitet Oświetleniowy SEP. W Komentarzu wyróżniono procedury weryfikacyjne przeprowadzane w sytuacji, w której mamy do dyspozycji dokumentację projektową wykonaną według aktualnej wersji normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach oraz w przypadku całkowitego braku takiej dokumentacji.

Na czym polega sprawdzanie dokumentacji przed pomiarami oświetlenia

Zalecenia dotyczące pomiarów oświetlenia zawarte w Polskich Normach nie są obszerne. Dużo więcej praktycznych porad zawiera Komentarz wydany przez Polski Komitet Oświetleniowy SEP. W Komentarzu wyróżniono procedury weryfikacyjne przeprowadzane w sytuacji, w której mamy do dyspozycji dokumentację projektową wykonaną według aktualnej wersji normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach oraz w przypadku całkowitego braku takiej dokumentacji.

Jeżeli użytkownik dysponuje dokumentacją projektową, pierwszą czynnością jest sprawdzenie jej zgodności z wymaganiami normy. Dokumentacja powinna zawierać:

założenia projektowe obejmujące przeznaczenie, charakterystykę i wymiary oświetlanego wnętrza, w tym barwę i fakturę powierzchni otaczających oraz rozmieszczenie stanowisk pracy z określeniem położenia płaszczyzn roboczych oraz wymiarów pól zadania wzrokowego i pól bezpośredniego otoczenia, a także typowe kierunki obserwacji, stopień czystości powietrza i przewidywany czas użytkowania oświetlenia w skali roku (liczba zmian i liczba dni pracy w tygodniu) oraz wymagania normatywne wg Polskiej Normy [1],

specyfikację wybranych opraw oświetleniowych obejmującą typy i dane fotometryczne oraz dla stanowisk pracy z monitorami ekranowymi również średnie wartości luminancji,

dane tabelaryczne opraw służące do oceny wskaźnika olśnienia (UGR),

specyfikę zastosowanych źródeł światła, w tym ich wartość wskaźnika oddawania barw Ra,

plan pomieszczenia zawierający rozmieszczenie stanowisk pracy i pól zadania oraz pól bezpośredniego otoczenia, a także rozmieszczenie opraw oświetleniowych z określeniem wysokości ich zawieszenia oraz siatkę punktów obliczeniowych,

wyniki obliczeń rozkładu natężenia oświetlenia oraz wartości średniej i równomierności w odniesieniu do położenia płaszczyzn pól zadania i pól bezpośredniego otoczenia (w przypadku braku odpowiednich danych obliczenia przeprowadza się dla pomieszczenia bez wyposażenia),

wartości wskaźnika UGR wyznaczone dla przyjętych kierunków obserwacji,

wartość przyjętego współczynnika utrzymania (zapasu) wraz z przyjętymi kryteriami oceny jego wartości,

plan konserwacji urządzeń oświetleniowych.

Po pozytywnej ocenie dokumentacji można przystąpić do właściwych czynności sprawdzających.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
Słowa kluczowe:
pomiary oświetlenia