Na co pozwalają uprawnienia budowlane

Aktualne przepisy o uprawnieniach budowlanych są zawarte w Prawie budowlanym i rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278).

Na co pozwalają uprawnienia budowlane

Aktualne przepisy o uprawnieniach budowlanych są zawarte w Prawie budowlanym i rozporządzeniu ministra infrastruktury i rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278).

Obecnie ich zakres jest następujący:

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego i/lub kierowania robotami budowlanymi, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.

Uprawnienia w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Specjalności, w jakich udzielane są uprawnienia budowlane, określa Prawo budowlane ze zmianami, które wprowadziła ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 768).

O udzielaniu uprawnień w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mówi art. 14 Prawa budowlanego. Ustęp 3 tego artykułu określa, jakie wymagania należy spełnić, by uzyskać uprawnienia budowlane.

Autor: mgr inż. Janusz Wojnarski projektant instalacji elektrycznych z wieloletnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie pomiarów i ochrony przeciwporażeniowej