Metalowe przewody podziemnej sieci wodociągowej mogą być uziomami

Przepisy dopuszczają wykorzystywanie jako uziomy metalowych przewodów podziemnej sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.

Metalowe przewody podziemnej sieci wodociągowej mogą być uziomami

Przepisy dopuszczają wykorzystywanie jako uziomy metalowych przewodów podziemnej sieci wodociągowej, pod warunkiem zachowania wymagań Polskiej Normy oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej tę sieć.

Taką możliwość dopuszcza paragraf 184 rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest.

W przywołanej w rozporządzeniu Normie PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne wśród przykładów uziomów wymieniono także ułożone w ziemi metalowe rury. Przy czym zastrzeżono, że nie wolno wykorzystywać rurociągów przeznaczonych do przesyłu substancji palnych. Zgodnie z treścią punktu 542.1.2 tej normy, główną szynę wyrównawczą należy łączyć z uziomem za pomocą przewodu uziemiającego o wymiarach i materiale zgodnym z danymi zawartymi w tablicy 54.1.

W prawidłowo wykonanej i zabezpieczonej instalacji elektrycznej jako uziom wykorzystywany jest rurociąg, a nie instalacja wodociągowa wewnątrz budynku. Zgodnie z aktualnymi przepisami instalacja ta nie może służyć jako element uziemiający.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski
członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
uziemieniauziomy