Materiałów nie można składować pod liniami elektroenergetycznymi

Materiały na budowie powinno się umieszczać w pewnej odległości od linii energoelektrycznych.

Materiałów nie można składować pod liniami elektroenergetycznymi

Materiały na budowie powinno się umieszczać w pewnej odległości od linii energoelektrycznych.

W rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z póź. zm.) w § 77 w [3] zapisano, że niedopuszczalne jest składowanie materiałów bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi.  Określono szerokość strefy po bokach linii, której dotyczy ten zakaz (tabela 1).

Tabela 1. Szerokość stref po obu stronach napowietrznej linii elektroenergetycznej, w których nie wolno składować materiałów [3]

Napięcie znamionowe linii

Odległość od skrajnego przewodu

linia nN

2 m

do 15 kV

5 m

do 30 kV

10 m

powyżej 30 kV

15 m

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa