Maksymalne dopuszczalne czasy wyłączenia

Arkusz 41 Polskiej Normy PN-HD 60364zawiera on zalecenia dotyczące stosowanych środków ochrony od porażeń elektrycznych. W punkcie 411.3.2.2 podano maksymalne dopuszczalne czasy wyłączenia w obwodach o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A.

Maksymalne dopuszczalne czasy wyłączenia

Arkusz 41 Polskiej Normy PN-HD 60364zawiera on zalecenia dotyczące stosowanych środków ochrony od porażeń elektrycznych. W punkcie 411.3.2.2 podano maksymalne dopuszczalne czasy wyłączenia w obwodach o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A.

Wartości dotyczące obwodów prądu przemiennego przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Maksymalne czasy wyłączenia w obwodach a.c. określone w sekundach [2]

Układ sieci

Zakres napięcia przewodu liniowego względem ziemi [V]

50 < U ≤120

120 < U ≤ 230

230 < U ≤ 400

U > 400

TN

0,8

0,4

0,2

0,1

TC

0,3

0,2

0,07

0,04

Zgodnie z treścią punktu 411.3.2.3 w obwodach rozdzielczych oraz w obwodach niewymienionych w punkcie 411.3.2.2 w układach TN czas wyłączenia nie może być dłuższy niż 5 sekund, a w układach TT zgodnie z punktem 411.3.2.4 nie powinien przekraczać 1 sekundy.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa