Kwalifikacje wymagane przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1 kV

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą wykonywać osoby uprawnione (świadectwo kwalifikacyjne) i upoważnione (wskazane przez pracodawcę przez wpisanie do wykazu obowiązków lub przez wydanie polecenia służbowego).

Kwalifikacje wymagane od zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych mogą wykonywać osoby uprawnione (świadectwo kwalifikacyjne) i upoważnione (wskazane przez pracodawcę przez wpisanie do wykazu obowiązków lub przez wydanie polecenia służbowego).

Elektroenergetyczne urządzenia, instalacje i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie sprawdzonych kwalifikacji, stanowią grupę 1 o nazwie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną. Grupa 2 dotyczy urządzeń cieplno-mechanicznych, a grupa 3 gazowych.

Grupa 1 obejmuje:

1)    urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,

2)    urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

3)    urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

4)    zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,

5)    urządzenia elektrotermiczne,

6)    urządzenia do elektrolizy,

7)    sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

8)    elektryczną sieć trakcyjną,

9)    elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

10)  aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń wymienionych w pkt 1–9.

Uprawnienia kwalifikacyjne osobno na wykonywanie pracy na stanowisku dozoru i stanowisku eksploatacji mogą obejmować zakres: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowy w zależności od sprawdzonych kwalifikacji. Świadectwo kwalifikacyjne uzyskuje się przez zdanie egzaminu przed jedną z komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym
Słowa kluczowe:
świadectwo kwalifikacji