Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu stanowi swego rodzaju jego paszport, starannie prowadzona zawiera nieocenione informacje przydatne przez lata użytkowania budynku.

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu stanowi swego rodzaju jego paszport, starannie prowadzona zawiera nieocenione informacje przydatne przez lata użytkowania budynku.

Wzór książki i zasady jej prowadzenia określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i prowadzona systematycznie przez cały okres istnienia budynku.

Książka powinna mieć format A4 i zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą ponumerowane strony. W książce umieszcza się następujące dane:

– datę założenia książki,

– rodzaj obiektu i jego adres,

– nazwa firmy lub imię i nazwisko właściciela,

– numer i datę sporządzenia protokołu odbioru budynku,

– dane pozwolenia na użytkowanie budynku – nazwę organu, który je wydał oraz datę i nr dokumentu,

– ewentualne wpisy o zmianie właściciela budynku,

– ogólne informacje o obiekcie,

– wykaz dokumentacji powykonawczej,

– plan zagospodarowania działki z uwidocznionymi wszystkimi sieciami zewnętrznymi,

– dane o przeprowadzanych remontach i ew. przebudowie lub rozbudowie budynku oraz o przeprowadzanych kontrolach okresowych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa