Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu stanowi swego rodzaju jego paszport, starannie prowadzona zawiera nieocenione informacje przydatne przez lata użytkowania budynku.

Wzór książki i zasady jej prowadzenia określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i prowadzona systematycznie przez cały okres istnienia budynku.

Książka powinna mieć format A4 i zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą ponumerowane strony. W książce umieszcza się następujące dane:

– datę założenia książki,

– rodzaj obiektu i jego adres,

– nazwa firmy lub imię i nazwisko właściciela,

– numer i datę sporządzenia protokołu odbioru budynku,

– dane pozwolenia na użytkowanie budynku – nazwę organu, który je wydał oraz datę i nr dokumentu,

– ewentualne wpisy o zmianie właściciela budynku,

– ogólne informacje o obiekcie,

– wykaz dokumentacji powykonawczej,

– plan zagospodarowania działki z uwidocznionymi wszystkimi sieciami zewnętrznymi,

– dane o przeprowadzanych remontach i ew. przebudowie lub rozbudowie budynku oraz o przeprowadzanych kontrolach okresowych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa