Kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną

Kontenerowe stacje transformatorowe sąprodukowane w dwu zasadniczych wersjach: przystosowane do obsługi z zewnątrz oraz obsługiwane wewnątrz.

Kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną

Kontenerowe stacje transformatorowe sąprodukowane w dwu zasadniczych wersjach: przystosowane do obsługi z zewnątrz oraz obsługiwane wewnątrz.

Stacje kontenerowe stanowią alternatywę dla stacji wbudowanych w budynki mieszkalne, które muszą spełniać wymagania określone w § 96 i w § 182 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.), m.in. dotyczące odległości od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i ochrony przeciwpożarowej.

Stacji z obsługą zewnętrzną toobiekty prefabrykowane, łatwe do transportu i montażu na miejscu. Mogą być stosowne w osiedlach mieszkalnych oraz jako punkty połączenia z siecią energetyki zawodowej obiektów komunalnych i niewielkich przemysłowych lub składowych. Ograniczeniem jest m.in. wielkość jednostki transformatorowej, której moc nie może przekraczać 630 kVA. Wstawienie oraz ewentualna wymiana transformatora oraz pozostałego wyposażenia odbywa się po zdjęciu dachu. Z tego względu na czas budowy, ale i w trakcie eksploatacji stacji niezbędna jest możliwość operowania dźwigiem. Dlatego m.in. wokół stacji nie mogą rosnąć wysokie drzewa. Musi być również zapewniony utwardzony dojazd dla dźwigu.

Stacje przystosowane do obsługi zewnętrznej mają drzwi do rozdzielnic SN i nN oraz do komory transformatora. Kontenerowe stacje transformatorowe są przystosowane do współpracy z sieciami kablowymi do 20 kV w dowolnym układzie sieciowym.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa