Kategorie przepięć

Kategorie przepięć w instalacjach elektrycznych określa się w celu umożliwienia koordynacji izolacji urządzeń w powiązaniu z ich klasyfikacją według znamionowych napięć udarowych.

Kategorie przepięć

Kategorie przepięć w instalacjach elektrycznych określa się w celu umożliwienia koordynacji izolacji urządzeń w powiązaniu z ich klasyfikacją według znamionowych napięć udarowych.

Informacje na temat kategorii przepięć urządzeń zawiera ostatni rozdział PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi – Ochrona przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

Koordynację izolacji można uzyskać w całej instalacji przez ograniczenie przepięć przejściowych w urządzeniach, stosownie do znamionowego napięcia udarowego. Dzięki temu uzyskuje się redukuję ryzyka uszkodzenia do akceptowalnego poziomu. Norma zwraca uwagę na fakt, że bardzo często urządzenia są połączone z dwoma różnymi instalacjami, np. z linią zasilającą i z linią przesyłu danych. Przy braku stosowania ochrony w obydwu liniach w urządzeniach odnotowuje się dużo szkód związanych z udarami.

Na rysunku przedstawiono zmiany w kategoriach przepięciowych w obiekcie budowlanym połączone z wartościami napięć charakteryzujących wytrzymałość izolacji dla instalacji o napięciu znamionowym 230/400 V. W każdej strefie obiektu napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane przez zainstalowane urządzenia powinno być wyższe od wartości udarowego napięcia dopuszczalnego dla danej strefy.

    

Rys. 1. Poziomy przepięć w instalacji elektrycznej w zależności od kategorii przepięć

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska
Słowa kluczowe:
ochrona odgromowa