Jakie są klasy luksomierzy

Uzyskane wyniki pomiarów zależą w dużym stopniu od klasy zastosowanego miernika. Nowoczesne luksomierze wyposażone są wyłącznie w fotoogniwa krzemowe, skorygowane widmowo i przestrzennie. Stopień tego dopasowania decyduje o zakwalifikowaniu do odpowiedniej klasy określonej przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE) (tabela 1).

Jakie są klasy luksomierzy

Uzyskane wyniki pomiarów zależą w dużym stopniu od klasy zastosowanego miernika. Nowoczesne luksomierze wyposażone są wyłącznie w fotoogniwa krzemowe, skorygowane widmowo i przestrzennie. Stopień tego dopasowania decyduje o zakwalifikowaniu do odpowiedniej klasy określonej przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE) (tabela 1).

Do klasy L zaliczone są mierniki najwyższej jakości używane przy pomiarach laboratoryjnych. Do pomiarów eksploatacyjnych używa się luksomierzy trzech pozostałych klas. Klasa A obejmuje mierniki wysokiej jakości, klasa B średniej, a klasa C niskiej jakości.

Tabela 1. Wartości graniczne błędów niedopasowania fotoogniw luksomierzy w zależności od klasy miernika [ŻAGAN W. Podstawy techniki świetlnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2014]

Błąd pomiaru

Maksymalne wartości błędów

Klasa L

Klasa A

Klasa B

Klasa C

Niedopasowania widmowego f1

 1,5%

 3%

 6%

 9%

Niedopasowania kierunkowego f2

 −

 1,5%

 3%

 6%

Niestety z klasą miernika wiąże się jego cena. Z tego względu większość użytkowanych powszechnie mierników to tańsze przyrządy klasy C, a nawet pozaklasowe, w których krzemowa fotodioda nie posiada ani korekty widmowej, ani kierunkowej. Wykonywanie pomiarów takim przyrządem nie ma sensu, ponieważ ich wyniki są obarczone bardzo dużym błędem.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
Słowa kluczowe:
luksomierz