Jakie informacje powinny być zawarte w dokumentacji technicznej dźwigu

Norma PN-EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe określa, że w celu ułatwienia weryfikacji spełniania przez dźwig wymagań bezpieczeństwa, powinna być dostępna dokumentacja techniczna.

Jakie informacje powinny być zawarte w dokumentacji technicznej dźwigu

Norma PN-EN 81-20:2014 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów, część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe określa, że w celu ułatwienia weryfikacji spełniania przez dźwig wymagań bezpieczeństwa, powinna być dostępna dokumentacja techniczna.

Musi ona zawierać informacje niezbędne do ustalenia, czy części składowe dźwigu zostały prawidłowo zaprojektowane i czy instalacja jest zgodna z Normą. Jakie informacje powinny być zawarte w dokumentacji technicznej, określa załącznik B do PN-EN 81-20:2014.

Według załącznika w dokumetacji powinny być podane informacje, które mogą być konieczne do procedur oceny zgodności:

 • nazwa i adres producenta/instalatora dźwigu;
 • szczegóły miejsca, w którym dźwig może być badany;
 • ogólny opis dźwigu (dane techniczne, udźwig, prędkość, wysokość podnoszenia, przystanki itp.);
 • rysunki konstrukcyjne i wykonawcze i/lub schematy (mechaniczne/elektryczne/hydrauliczne), które mają pomóc w zrozumieniu konstrukcji i działania urządzenia;
 • kopie certyfikatów badania typu elementów bezpieczeństwa zastosowanych w dźwigu;
 • certyfikaty i/lub sprawozdania, tam, gdzie ma to zastosowanie, dotyczące:
  • lin lub łańcuchów,
  • laneli szklanych,
  • próby uderzeniowej drzwi,
  • próby ogniowej drzwi;
  • wyniki wszelkich prób lub obliczeń przeprowadzonych lub podzleconych przez producenta:
   •  np. obliczenia dotyczące sprzężenia ciernego, prowadnic, hydrauliki;
   • kopia instrukcji eksploatacji dźwigu:
    • rysunki i schematy (chodzi o rysunki i schematy dotyczące przeprowadzania działań związanych z użytkowaniem normalnym, konserwacją, naprawami, kontrolami okresowymi i działaniami ratunkowymi),
    • instrukcje dotyczące użytkowania dźwigu,
    • instrukcje konserwacji (patrz Norma EN 13015),
    • procedury w sytuacji awaryjnej,
    • wymagania producentów dotyczące kontroli okresowych (autorzy dokumetu zwracają uwagę, że te wymagnia nie zawierają przepisów krajowych);
    • książka dźwigu do wpisywania notatek o naprawach i − tam, gdzie to stosowne − o sprawdzeniach okresowych.
Autor: Marcin Szponder, ekspert w obszarze regulacyjnym związany z branżą naftową, a także z Polskim Komitetem Normalizacyjnym