Jak zapewnić bezpieczeństwo w instalacjach na budowie

O instalacjach na budowie mówi Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Jak zapewnić bezpieczeństwo w instalacjach na budowie

O instalacjach na budowie mówi Norma PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

Jej rozdział 704.4.41 zawiera wymagania związane z ochroną przed porażeniem elektrycznym. Norma nie dopuszcza stosowania środków ochrony w postaci przeszkód oraz umieszczania ich poza zasięgiem ręki. Obwody zasilające gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym do 32 A włącznie oraz inne obwody zasilające ręczne narzędzia elektryczne o prądzie znamionowym do 32 A włącznie powinny być zabezpieczone przez zastosowanie jednego z określonych w normie środków ochrony. Należą do nich urządzenia różnicowoprądowe na prąd różnicowy nieprzekraczający 30 mA, zasilanie bardzo niskim napięciem SELF i PELV oraz indywidualna separacja elektryczna, zgodnie z którą każde gniazdo wtyczkowe lub ręczne narzędzie elektryczne musi być zasilane z indywidualnego separacyjnego transformatora albo przez oddzielne uzwojenie transformatora separacyjnego.

W kolejnych punktach podano, że w obwodach zasilających gniazda wtyczkowe o prądzie znamionowym przekraczającym 32 A należy instalować urządzenia różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 500 mA (w praktyce stosowane są aparaty na prąd różnicowy 300 lub 500 mA).

W przypadku stosowania przewoźnych zespołów prądotwórczych można nie stosować urządzeń monitorujących izolację.

W obwodach SELV i PELV ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) powinna być zapewniona niezależnie od wartości napięcia nominalnego.

W rozdziale 704.5.51 i następnych zawarto zalecenia dotyczące stosowanych urządzeń, osprzętu, przewodów i aparatury. Zalecono m.in., aby stosować przewody giętkie odporne na ścieranie i wodę. Ponadto zalecono stosowanie, w miarę potrzeby, ochrony przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami środowiska i zagrożeniami wywołanymi przez prowadzenie prac budowlanych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
instalacje na budowie