Jak przygotować się do inwentaryzacji instalacji elektrycznej

Zdarza się, że nie jest dostępna dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej obiektu. Czasami dokumentacja istnieje, ale nie była ona uaktualniana po przeprowadzonych zmianach, przez co straciła swoją ważność. Wtedy przeprowadza się inwentaryzację, która polega na odtworzeniu dokumentacji technicznej na podstawie stanu faktycznego budynku, urządzenia lub instalacji.

Jak przygotować się do inwentaryzacji instalacji elektrycznej

Zdarza się, że nie jest dostępna dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej obiektu. Czasami dokumentacja istnieje, ale nie była ona uaktualniana po przeprowadzonych zmianach, przez co straciła swoją ważność. Wtedy przeprowadza się inwentaryzację, która polega na odtworzeniu dokumentacji technicznej na podstawie stanu faktycznego budynku, urządzenia lub instalacji.

Rozpoczynając inwentaryzację należy zwrócić uwagę na istniejącą dokumentację dotyczącą poszczególnych części instalacji, takich jak: napowietrzne linie elektroenergetyczne, kablowe linie elektroenergetyczne i sterowniczo-sygnalizacyjne, stacje elektroenergetyczne, instalacje elektryczne „siły” (trójfazowe) i układów sterowniczo-napędowych, aparatura kontrolno-pomiarowa i regulacyjna, instalacje oświetlenia wnętrzowego i zewnętrznego, instalacje odgromowe i uziemiające. Każda z wymienionych dokumentacji powinna także zawierać zestawienie materiałów, jakie zostały użyte w danej instalacji, i, jeżeli to możliwe, kosztorys, który pozwala planować prace remontowe. Te wszystkie elementy powinny znaleźć się w finalnej dokumentacji sporządzanej bądź uzupełnianej przez nas w ramach inwentaryzacji.

Przed przystąpieniem do realizacji technicznych aspektów inwentaryzacji należy przygotować wszelkie dane wyjściowe (co ma być wynikiem prac), które powinny docelowo znaleźć się w dokumentacji: podstawa prawna, przedmiot i zakres opracowania czy podstawa merytoryczna, oczekiwany poziom szczegółowości dokumentacji, ewentualne akcje pomiarowe.

Najważniejszą częścią dokumentacji jest rzetelny opis techniczny instalacji. Dobrą i sprawdzoną metodą jest przygotowywanie go od ogółu do szczegółu z podziałem na grupy. W ten sposób unikniemy pomyłek bądź zmniejszymy ryzyko pominięcia któregoś z ważnych aspektów.

Autor: mgr inż. Tomasz Karwat rzeczoznawca IR SEP i NOT, wykładowca Akademii Umiejętności Inżynierskich