Instalacja elektryczna na podłożu drewnianym musi być zabezpieczona

Drewno to materiał łatwopalny, więc instalacja elektryczna kładziona na nim musi być specjalnie zabezpieczona. Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) w ustępie 1 § 4. punkcie 10 zakazuje instalowania bezpośrednio na podłożu palnym opraw oświetleniowych, osprzętu (wyłączników, gniazd wtyczkowych itp.), jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

Instalacja elektryczna na podłożu drewnianym musi być zabezpieczona

Drewno to materiał łatwopalny, więc instalacja elektryczna kładziona na nim musi być specjalnie zabezpieczona. Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) w ustępie 1 § 4. punkcie 10 zakazuje instalowania bezpośrednio na podłożu palnym opraw oświetleniowych, osprzętu (wyłączników, gniazd wtyczkowych itp.), jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

W instalacji na podłożu drewnianym przewody powinny być wciągane do rur osłonowych z nierozprzestrzeniającego ognia, samogasnącego tworzywa. Także uchwyty powinny mieć takie same własności. Do łączenia przewodów należy stosować odpowiednie złączki. Zabronione jest łączenie przewodów przez ich skręcanie ze sobą, ponieważ takie połączenia ze względu na dużą rezystancję są miejscami silnie nagrzewającymi się. Generalnie należy ograniczać liczbę połączeń do niezbędnego minimum.

Do rurek należy wciągać przewody z żyłami miedzianymi o przekroju co najmniej 1,5 mm2 (w obwodach gniazd wtyczkowych 2,5 mm2) w wzmocnionej izolacji na napięcie robocze 450/750 V. Puszki powinny być z tworzywa bezhalogenowego zapewniającego dobre odprowadzanie ciepła. Obwody oświetleniowe powinny mieć zabezpieczenia nadprądowe 10 A. Ponadto w instalacji powinny być umieszczone wyłączniki różnicowoprądowe na prąd różnicowy 30 mA chroniące poszczególne obwody oraz centralny wyłącznik główny na prąd różnicowy 300 lub 500 mA.

Oprawy oświetleniowe muszą być dostosowane do instalowania bezpośrednio na drewnianym podłożu. Oprawy takie są oznaczane znakiem trójkąta z wpisaną dużą literą F.

Przy czym zabronione jest instalowanie takich opraw na podłożu drewnianym cieńszym niż 2 mm.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa