Instalacja elektryczna a instalacja gazowa w budynku

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.)nakazuje prowadzić instalację elektryczną i rozmieszczać urządzenia elektryczne w budynku tak, aby zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami.

Instalacja elektryczna a instalacja gazowa w budynku

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późn. zm.)nakazuje prowadzić instalację elektryczną i rozmieszczać urządzenia elektryczne w budynku tak, aby zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami.

Zgodnie z paragrafem§ 164.odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami, w tym elektrycznymi, powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych. Natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza, przewody gazowe powinny być umieszczane poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się m.in. z przewodami elektrycznymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

Gazomierzy nie można instalować we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa