Gdzie podane są wymagania dotyczące oświetlenia w wysokich halach przemysłowych

Wysokie wnętrza w obiektach przemysłowych są zwykle jednokondygnacyjne. Mogą mieć one zarówno okna dachowe, jak i boczne. Utrzymywane w czystości okna dachowe są w stanie zapewnić oświetlenie dzienne na odpowiednim poziomie, natomiast okna boczne doświetlają przestrzeń w ich pobliżu oraz stanowią element wizualnego kontaktu z przestrzenią zewnętrzną.

Gdzie podane są wymagania dotyczące oświetlenia w wysokich halach przemysłowych

Wysokie wnętrza w obiektach przemysłowych są zwykle jednokondygnacyjne. Mogą mieć one zarówno okna dachowe, jak i boczne. Utrzymywane w czystości okna dachowe są w stanie zapewnić oświetlenie dzienne na odpowiednim poziomie, natomiast okna boczne doświetlają przestrzeń w ich pobliżu oraz stanowią element wizualnego kontaktu z przestrzenią zewnętrzną.

Niezależnie od oświetlenia dziennego niezbędne jest oświetlenie sztuczne, jako je wspomagające, a po zapadnięciu zmroku jako jedyne. Zgodnie z § 57 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) oświetlenie sztuczne powinno być dostosowane do potrzeb i umożliwiać użytkowanie całej powierzchni danego wnętrza. Ponadto poziom natężenia oświetlenia w sąsiadujących ze sobą połączonych pomieszczeniach nie może powodować olśnienia.

W sprawie konkretnych wymagań dla oświetlenia elektrycznego rozporządzenie odsyła do Polskiej Normy PN-EN 12464-1:2012 – wersja polska – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Kryteria doboru wartości dla określonych czynności lub pomieszczeń, podobnie jak w przypadku wnętrz niskich, zawierają odpowiednie tablice zamieszczone w Normie. Są to wartości:

– minimalnego eksploatacyjnego natężenia oświetlenia Ēm, – dopuszczalnej granicznej wartość wskaźnika ujednoliconej oceny olśnienia UGRL,

– minimalnej równomierności oświetleniaUo = Emin/Eśr,

– minimalnej wartości wskaźnika oddawania barw Ra.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa