Forma i zawartość książki obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego stanowi jego paszport, a jednocześnie zawiera nieocenione informacje przydatne przez lata użytkowania budynku.

Forma i zawartość książki obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego stanowi jego paszport, a jednocześnie zawiera nieocenione informacje przydatne przez lata użytkowania budynku.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 rć. nr 120, poz. 1134) powinno się ją założy w dniu przekazania obiektu do użytkowania i prowadzić systematycznie przez cały okres istnienia budynku. Powinna mieć format A4 i zabezpieczone przed usunięciem lub wymianą ponumerowane strony. W książce umieszcza się następujące dane:

 • datę założenia książki,
 • rodzaj obiektu i jego adres,
 • imię i nazwisko właściciela (ew. zarządcy),
 • numer i datę sporządzenia protokółu odbioru budynku,
 • dane dotyczące pozwolenia na użytkowanie budynku – nazwę organu, który je wydał oraz datę i nr dokumentu,
 • ewentualny wpis o zmianie właściciela budynku,
 • ogólne informacje o obiekcie,
 • wykaz dokumentacji powykonawczej,
 • dane o przeprowadzanych remontach i ewentualnej przebudowie lub rozbudowie budynku.

Załącznikiem do książki powinien być plan zagospodarowania działki z uwidocznionymi wszystkimi sieciami zewnętrznymi.

Wpisy do książki powinny być:

 • dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności,
 • zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane osoby, która dokument wystawiła,
 • wpisy w książce powinny być wykonywane starannie, a przede wszystkim czytelnie,
 • wpisy mogą być dokonywane tylko przez właściciela lub zarządcę obiektu albo osobę upoważnioną przez właściciela lub zarządcę,
 • wpisy błędne powinny być przekreślone wyraźnie pojedynczą linią oraz opatrzone datą i podpisem osoby dokonującej zmiany; błędnych wpisów nie wolno zamalowywać, wydrapywać lub zaklejać.

Książka obiektu budowlanego powinna być przechowywana przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Rozporządzenie stanowi, że można również zlecić prowadzenie książki wyspecjalizowanej osobie trzeciej.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa