Etapy przygotowania projektu oświetlenia wnętrz

Według obowiązujących od 20 września 2020 r. zasad przygotowania projektu budowlanego, dokumentacja dotycząca oświetlenia wnętrz powinna być sporządzana dwuetapowo (w drugiej i trzeciej części projektu).

Etapy przygotowania projektu oświetlenia wnętrz

Według obowiązujących od 20 września 2020 r. zasad przygotowania projektu budowlanego, dokumentacja dotycząca oświetlenia wnętrz powinna być sporządzana dwuetapowo (w drugiej i trzeciej części projektu).

W ramach projektu architektoniczno-budowlanego (PAB), w którego skład wchodzi także część elektryczna, należy opracować koncepcję oświetlenia. Natomiast dokumentacja szczegółowa stanowi element wielobranżowego projektu technicznego (PT) niezbędnego dla prawidłowego wykonania robót. Część o urządzeniach oświetleniowych wchodzi w skład dokumentacji dotyczącej instalacji i urządzeń elektrycznych. Szczegółowość rozwiązań zależy od stopnia skomplikowania obiektu.

W prostych obiektach w ramach projektu instalacji oświetleniowej wystarczają uproszczone obliczenia i na ich podstawie dobrane źródła światła i oprawy oświetleniowe.

Dla większości obiektów, w tym takich, których prawidłowe oświetlenie decyduje o wynikach pracy, powinien być sporządzany odrębny projekt oświetleniowy zawierający dokładne obliczenia, dobór oraz rozmieszczenie opraw i źródeł światła, a także plan konserwacji urządzeń oświetleniowych w trakcie ich użytkowania.

Projekt oświetlenia (nie instalacji oświetleniowej, jak w wielu przypadkach jest to mylnie interpretowane) musi odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 12464-1:2012 – Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W tym dokumencie normatywnym stosowane są terminy i definicje podane w Normie PN-EN 12665 Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Uwaga: Do 19 września 2021 roku do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia rozpoczęcia budowy lub robót budowlanych, można składać projekt budowlany sporządzony na zasadach obowiązujących do 19 września 2020 roku.

Słowa kluczowe:
projekt oświetlenia