Elementy projektu instalacji w strefach zagrożonych wybuchem

Projekt instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem musi zawierać elementy dodatkowe w stosunku do projektu „normalnej” instalacji.

Elementy projektu instalacji w strefach zagrożonych wybuchem

Projekt instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem musi zawierać elementy dodatkowe w stosunku do projektu „normalnej” instalacji.

Są to:

 • dokumenty klasyfikacji przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem do stref zagrożenia, przedstawiające charakterystykę czynników palnych, mogących tworzyć z powietrzem atmosfery wybuchowe, wraz z ich podziałem na grupy, podgrupy wybuchowości i klasy temperaturowe,
 • szacunkową ocenę konsekwencji ewentualnego wybuchu,
 • instrukcję montażu, połączeń instalacji, odbioru i jej rozruchu,
 • dokumentację urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym (DTR, deklaracje i świadectwa zgodności) wraz z warunkami ich użytkowania, zwłaszcza urządzeń, których numer certyfikatu jest opatrzony literą X lub innymi odnośnikami,
 • opisową dokumentację systemów iskrobezpiecznych,
 • informacje niezbędne do sprawdzenia i odbioru instalacji, np. wykaz lokalizacji urządzeń,
 • informacje i dokumenty niezbędne do prowadzenia eksploatacji zainstalowanych urządzeń, ich konserwacji i napraw,
 • dokumenty stwierdzające przydatność zainstalowanych urządzeń do eksploatacji w rozpatrywanym środowisku potencjalnie zagrożonym wybuchem, np. temperatury powierzchni, rodzaju zabezpieczenia przeciwwybuchowego, wymagany stopień ochrony (IP), odporność na korozję,
 • plany ukazujące dobór typów przewodów i trasy ich prowadzenia,
 • szczegóły przeprowadzania przewodów przez ściany i stropy oraz ich uszczelnienia,
 • opis systemu identyfikacji obwodów.

Dodatkowo w przypadku stref pyłowych:                                                                         

 • przewidywaną grubość warstwy pyłu osiadłego,
 • dokumentację określającą rezystywność elektryczną pyłu, minimalną temperaturę zapłonu chmury pyłowej, minimalną temperaturę zapłonu warstwy pyłu osiadłego i minimalną energię zapłonu chmury pyłowej, odporność urządzeń na korozję oraz wymagany stopień ochrony (IP).

Projekt instalacji elektrycznych powinien uwzględniać wymagania w zakresie bezpiecznego dostępu do urządzeń elektrycznych w celu ich oględzin, przeglądów, czynności konserwacyjnych i naprawczych w czasie ich eksploatacji zgodnie z normą PN-EN 60079-17

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym