Dotyczące elektryków zmiany w Warunkach Technicznych

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Zmiany w rozporządzeniu opublikowano w Dz.U. z 2017 r. poz. 2285. Poniżej podajemy zmiany dotyczące bezpośrednio lub pośrednio elektryki (fragmenty zmienione wytłuszczono).

Dotyczące elektryków zmiany w Warunkach Technicznych

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.Zmiany w rozporządzeniu opublikowano w Dz.U. z 2017 r. poz. 2285. Poniżej podajemy zmiany dotyczące bezpośrednio lub pośrednio elektryki (fragmenty zmienione wytłuszczono).

  1. W ustępie 1 § 26 dodano do wymaganego uzbrojenia i podłączenia działki budowlanej, przewidzianej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego i budynków użyteczności publicznej, sieci telekomunikacyjne.
  2. W § 113 w ust. 3a pkt 1 do źródeł ciepła dla instalacji centralnie przygotowywanej ciepłej wody dodano: kolektory słoneczne, elektryczne pojemnościowe podgrzewacze oraz pompy ciepła.
  3. Zgodnie z nowa treścią § 192a odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego nie muszą być wyposażane w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej oraz sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. W § 329 uaktualniono terminy podane w tabelach określających dopuszczalne graniczne wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną, w tym na potrzeby oświetlenia. Zmieniono przy tym o jeden dzień graniczną datę z 1 stycznia 2021 na 31 grudnia 2020 r.

Dla elektryków najistotniejsze wprowadzone zmiany polegają na aktualizacji listy norm przywołanych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa

Słowa kluczowe:
warunki techniczne