Dopuszczalne wartości natężenia PEM

Natężenie pola elektromagnetycznego w zależności od swojej wartości, a także od częstotliwości promieniowania może być obojętne dla ludzi albo stwarzać zagrożenie.

Dopuszczalne wartości natężenia PEM 

Natężenie pola elektromagnetycznego w zależności od swojej wartości, a także od częstotliwości promieniowania może być obojętne dla ludzi albo stwarzać zagrożenie.

Jeżeli człowiek znajdzie się w polu elektromagnetycznym PEM, przez jego ciało przepływa prąd indukowany przez to pole. Prąd powstający pod wpływem składowej elektrycznej przepływa od głowy do stóp, natomiast składowa magnetyczna powoduje powstawanie prądów okrężnych. Dlatego przepisy określają dopuszczalne, uważane za bezpieczne, wartości natężenia PEM dla środowiska pracy (czas ekspozycji do 8 godzin) oraz dla stref zamieszkania (czas ekspozycji 24 godziny). Zestawiono je w tabeli 1. Natomiast w tabeli 2 zawarto dane dotyczące stref zewnętrznych dostępnych dla ludności.

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego

Rodzaj

promieniowania

Środowisko pracy

(8 h)

Strefa zamieszkania

(24 h)

 Pole elektryczne

10 kV/m

1 kV/m

 Pole magnetyczne

66,7 A/m

60 A/m

 Indukcja magnetyczna

83,7 µT

75,36 µT

 Gęstość energii

2 W/m²

2 W/m²

 SAR*

10 W/kg (pracownicy)

2 W/kg (ogół ludności)

* SAR (specific absorption rate) – szybkość pochłaniania właściwego. Określa zagrożenie termiczne wywołane przez promieniowanie mikrofalowe.

Tabela 2. Dopuszczalne wartości poziomów pól elektromagnetycznych w strefach dostępnych dla ludności

Częstotliwość

Składowa elektryczna

Składowa magnetyczna

Gęstość mocy

0 Hz

10 kV/m

2500 A/m

od 0 do 0,5 Hz

2500 A/m

od 0,5 do 50 Hz

10 kV/m

60 A/m

od 0,05 do 1 kHz

3/f* A/m

od 0,001 MHz do 3 MHz

20 V/m

3 A/m

od 3 MHz do 300 MHz

7 V/m

Od 300 MHz do 300 GHz

7 V/m

0,1 W/m2

* f – częstotliwość źródła PEM w zakresie z pierwszej kolumny

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
pole elektromagnetyczne