Dopuszczalne spadki napięcia według norm

W przepisach i normach znajduje się niewiele informacji na temat dopuszczalnych wartości spadków napięcia. W rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) przywołana jest norma PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia – Oprzewodowanie. Podano w niej zalecenie, aby w budynkach nieprzemysłowych spadek napięcia od złącza do końca dowolnego obwodu nie przekraczał 4%.

Dopuszczalne spadki napięcia według norm

W przepisach i normach znajduje się niewiele informacji na temat dopuszczalnych wartości spadków napięcia. W rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) przywołana jest norma PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia – Oprzewodowanie. Podano w niej zalecenie, aby w budynkach nieprzemysłowych spadek napięcia od złącza do końca dowolnego obwodu nie przekraczał 4%.

Nieco bardziej zróżnicowane zalecenia zawiera nowsza wersja tej samej normy PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5.52 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie. Określono w niej dopuszczalną wartość spadków napięcia dla obwodów oświetleniowych na 3% oraz dla pozostałych przypadków na 5%. Jednocześnie ta wersja normy dopuszcza w dłuższych liniach zwiększenie spadku napięcia o 0,005% na każdy metr powyżej 100 metrów długości, ale nie więcej niż 0,5%. W praktyce oznacza to, że wydłużenie linii nie może przekroczyć następnych 100 metrów.

Podane wartości dotyczą pracy instalacji przy stabilnym obciążeniu. W instalacjach zasilających większe silniki indukcyjne należy się liczyć ponadto z chwilowymi, lecz dużymi spadkami napięć w trakcie rozruchu silnika.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
spadek napięcia