Dobór SPD z uwagi na napięciowy poziom ochrony

O doborze i montażu skoordynowanego układu SPD (ograniczników przepięć) zgodnie ze strefową koncepcją ochrony (LPZ) mówi załącznik C do Normy PN-EN 62305-4:2011 (odgromowej).

Dobór SPD z uwagi na napięciowy poziom ochrony

O doborze i montażu skoordynowanego układu SPD (ograniczników przepięć) zgodnie ze strefową koncepcją ochrony (LPZ) mówi załącznik C do Normy PN-EN 62305-4:2011 (odgromowej).

Załącznik omawia zasady doboru SPD z uwzględnieniem takich czynników, jak:

– napięciowy poziom ochrony,

– miejsce montażu SPD i prąd wyładowczy,

– koordynacja poszczególnych stopni ochrony.

Dobierając SPD z uwzględnieniem napięciowego poziomu ochrony, należy też uwzględnić następujące czynniki:

– wartość udarowego napięcia wytrzymywanego UW chronionego urządzenia,

– długości przewodów łączeniowych SPD,

– długość oraz sposób prowadzenia przewodów obwodu pomiędzy SPD a chronionym urządzeniem.

Należy pamiętać, że napięciowy poziom ochrony SPD odnosi się do zmierzonego na zaciskach ogranicznika napięcia ograniczania przy przepływie ściśle określonego znamionowego prądu wyładowczego In.

Poziom ochrony Up jest wybierany z listy zalecanych przez PN-EN 61643-11:2013 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia –Wymagania i metody badań wartości; a jego wartość większa od najwyższej wartości zmierzonej w czasie testów wyrobu napięć ograniczania.

Projektując systemy ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej oraz w systemach przesyłu sygnałów, należy uwzględnić informacje o udarowym napięciu wytrzymywanym urządzeń UW, który to poziom określa odporność na zaburzenia od strony:

– przyłączy zasilania prądem przemiennym,

– przyłączy zasilania prądem stałym,

– przyłączy sygnałowych.

Informacje o odporności udarowej danego urządzenia można znaleźć w dokumentacji technicznej urządzenia lub uzyskać od jego wytwórcy. Można też skorzystać z informacji zawartych w normach dotyczących zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń.

Przyjęta została następująca hierarchia stosowania norm dotyczących zagadnień EMC:

  • normy dla danego wyrobu, jeśli ich brak, to stosujemy:
  • normy dla grupy wyrobów, jeśli ich brak, to stosujemy:
  • normy ogólne (np. normy środowiskowe – określające warunki pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych użytkowanych w środowisku mieszkalnym i lekko przemysłowym).

Należy pamiętać, że norma szczegółowa dotycząca wyrobu lub grupy wyrobów może zmienić wymagania wynikające z norm środowiskowych, tj. może obniżyć, jak również podwyższyć wymagane poziomy odporności podane w odpowiedniej normie środowiskowej.

Omawiając ten punkt załącznika C, warto zwrócić uwagę na zapisy zawarte w nowych edycjach norm instalacyjnych (PN-HD 60364-5-534:2016, PN-HD 60364-4-443:2016). Szczegółowe informacje podane w nich i w Normie PN-EN 62305-4:2011 nie zawsze są identyczne.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska