Co zawiera dokumentacja klasyfikacyjna stref zagrożonych wybuchem

Dokumentacja klasyfikacyjna jest podstawą do wykonania projektu instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, doboru rodzaju urządzeń technologicznych i elektrycznych, wykonania instalacji elektrycznych, odgromowych, ich odbioru i dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Co zawiera dokumentacja klasyfikacyjna stref zagrożonych wybuchem

Dokumentacja klasyfikacyjna jest podstawą do wykonania projektu instalacji elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem, doboru rodzaju urządzeń technologicznych i elektrycznych, wykonania instalacji elektrycznych, odgromowych, ich odbioru i dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Oznakowanie graficzne stref zagrożonych wybuchem przedstawione jest na rys. 1.

Rys. 1. Oznakowanie graficzne stref potencjalnie zagrożonych wybuchem. Strefy 0, 1 i 2 potencjalnie zagrożone wybuchem atmosfer gazowych; strefy 20, 21 i 22 potencjalnie zagrożone wybuchem atmosfer pyłowych [8][9]

Dokumentacja klasyfikacyjna przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem atmosfer gazowych zawiera:

 • wykaz norm i przepisów, rysunki i opis przestrzeni klasyfikowanych,

 • opis procesu technologicznego,

 • charakterystyki substancji tworzących z powietrzem (z tlenem z powietrza) atmosfery (mieszaniny) wybuchowe,

 • analizę wpływu wentylacji na stężenia gazów lub par w mieszaninie z powietrzem,

 • formularze klasyfikacyjne z charakterystyką materiałów palnych,

 • wykaz źródeł emisji materiałów palnych i klasyfikacja przestrzeni do stref zagrożenia wybuchem.

Dokumentacja klasyfikacyjna przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem mieszanin pyłów palnych z powietrzem zawiera co najmniej:

 • wykaz zastosowanych norm i przepisów;

 • charakterystykę procesu technologicznego i jego parametry;

 • wykaz źródeł emisji pyłów;

 • rysunki lokalizacyjne stref zagrożonych wybuchem z graficznym oznakowaniem;

 • charakterystykę wszystkich występujących w danej przestrzeni pyłów, mogących tworzyć z powietrzem atmosfery wybuchowe, zawierającą co najmniej następujące dane:

 • temperaturę zapłonu chmury pyłowej,

 • temperaturę zapłonu warstwy 5 mm pyłu zleżałego,

 • minimalną energię zapalenia chmury pyłowej,

 • granice wybuchowości,

 • rezystywność pyłu, za pył nieprzewodzący uważa się pył o rezystywności ≤ 103 Ωm.

 • skład mieszaniny,

 • wymiary cząstek pyłu (jeśli możliwe do ustalenia).

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych