Co sprawdzać podczas oględzin ogólnych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w strefach zagrożonych wybuchem?

Celem oględzin urządzeń elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem jest ocena stanu technicznego urządzeń i aparatury pomocniczej za pomocą wzroku, słuchu i dotyku bez ich demontażu i otwierania obudów zgodnie z wymaganiami PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych i porównanie ich z wymaganiami określonymi w instrukcji eksploatacji.

Co sprawdzać podczas oględzin ogólnych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w strefach zagrożonych wybuchem?

Celem oględzin urządzeń elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem jest ocena stanu technicznego urządzeń i aparatury pomocniczej za pomocą wzroku, słuchu i dotyku bez ich demontażu i otwierania obudów zgodnie z wymaganiami PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe – Część 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych i porównanie ich z wymaganiami określonymi w instrukcji eksploatacji.

Oględziny składają się z oględzin ogólnych – dotyczących wszystkich urządzeń elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem i urządzeń towarzyszących zainstalowanych poza strefami zagrożonymi wybuchem i z oględzin szczegółowych, których zakres zależy od rodzaju wykonania przeciwwybuchowego.

Oględziny ogólne polegają na:

  • odczytach wskazań zainstalowanej na stałe aparatury kontrolno-pomiarowej i porównanie ich z wymaganymi wartościami określonymi w instrukcji eksploatacji,
  • sprawdzeniu działania zabezpieczeń i blokad elektrycznych i mechanicznych, aparatury rozdzielczej łączeniowej, wyłączników różnicowoprądowych, ograniczników przepięć, stanu technicznego rozdzielnic i szaf sterowniczych,
  • sprawdzeniu temperatur osłon zewnętrznych,
  • sprawdzeniu stanu przewodów, ich osłon oraz uszczelnień wprowadzeń do urządzeń,
  • sprawdzeniu działania wentylacji i innych systemów zabezpieczających,
  • sprawdzeniu pracy łożysk i układów smarowania,
  • sprawdzeniu działania automatyki przemysłowej i zabezpieczeniowej,
  • sprawdzeniu prawidłowości przesyłania sygnałów,
  • sprawdzeniu stanu powierzchni zewnętrznych urządzeń, połączeń śrubowych i zatrzaskowych, stanu i czytelności tabliczek znamionowych i innych napisów informacyjnych i ostrzegawczych, zaawansowania korozji.

Oględziny powinny być wykonywane w terminach określonych w instrukcjach eksploatacji. Z każdych oględzin należy sporządzić protokół i przechowywać go wraz z instrukcją eksploatacji.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym