Co powinno być zawarte w instrukcji eksploatacji instalacji w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

Instrukcja eksploatacji określa procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Instrukcja taka składa się z części ogólnej i z części szczegółowej.

Co powinno być zawarte w instrukcji eksploatacji instalacji w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem

Instrukcja eksploatacji określa procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Instrukcja taka składa się z części ogólnej i z części szczegółowej.

W części ogólnej należy określić rodzaj urządzenia lub instalacji elektroenergetycznej, których warunki i zasady eksploatacji ustala instrukcja eksploatacji, np. silniki elektryczne w osłonach ognioszczelnych. Trzeba również sprecyzować przeznaczenie urządzenia czy instalacji oraz zadania, jakie mają spełniać.

Należy:

  • wyszczególnić akty prawne, przepisy ogólne i szczegółowe obowiązujące w zakresie objętym instrukcją eksploatacji bądź z nią związane,
  • przywołać dokumentację klasyfikacyjną pomieszczeń do stref potencjalnie zagrożonych wybuchem,
  • przywołać związaną dokumentację inwestycyjną, np. elektryczną, wentylacyjną, budowlaną,
  • przywołać dokumentację fabryczną urządzeń objętych instrukcją eksploatacji,
  • wyspecyfikować i załączyć dokumenty potwierdzające jakość i bezpieczeństwo wyrobów przeznaczonych do zabezpieczenia i sterowania urządzeń objętych instrukcją eksploatacji, np. deklaracje zgodności, certyfikaty,
  • wyspecyfikować i załączyć protokoły z badań odbiorczych i rozruchów,
  • przywołać istniejącą dokumentację eksploatacyjną, np. dokumentację techniczno-ruchową.

Trzeba podać wymagania w zakresie kwalifikacji i umiejętności osób prowadzących eksploatację urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem na stanowiskach eksploatacji „E” i dozoru „D”.

W części szczegółowej instrukcji podajemy m.in. charakterystykę techniczną urządzeń i instalacji, opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzeń elektroenergetycznych w warunkach normalnej eksploatacji, wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, rodzaje, zakresy i terminy przeglądów okresowych (planowanych).

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej; specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym; wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych